top of page

Escrolea hacia abajo para Castellano 

Sonificació de la petjada hídrica que genera produir un quilo de carn bovina i un quilo de carn porcina.

(Aquesta sonificació funciona com a complement de la instal·lació)

clica sobre el video per escoltar i baixa una mica el volum del mòbil

Un gran consum d' aigua és una de les conseqüències directes de la indústria càrnia. Si bé les dades amb les què s'ha creat aquesta sonificació poden ser discutibles (segons la font que es consulti) no hi ha dubte que el consum de la indústria càrnia és enorme. Hi ha moltes maneres de sonificar dades, en aquest cas s'ha emprat la sonificació paramètrica, que consisteix a associar a cadascun dels valors un paràmetre del so, com per exemple la freqüència, l'amplitud, la freqüència de modulació, etc. Específicament en aquest cas s'han usat la quantitat de litres d'aigua que s'usen per a generar un quilo de carn bovina i un quilo de carn porcina així com el pes (mitjana) total d'una vaca i d'un porc i el pes de canal dels mateixos (això és el pes després del dessagnat, sense pell, sense vísceres, sense el cap, sense òrgans genitals, extremitats tallades a nivell de l'articulació carpometacarpiana i tarsometatarsiana). Aquestes dades ( que es mouen aleatorieament entre un valor d'1 i el valor màxim del paràmetre a sonificar - pex: Quantitat total de litres d'aigua per quilo) s'han associat a diferents paràmetres de dos instruments de Freqüència Modulada . Les dades de l'aigua (proporcionats per diferents pàgines en Internet - solen tenir variacions mínimes -) corresponen a tres tipus: l'aigua verda (provinent de la pluja, neu o desglaç), l'aigua grisa (volum d'aigua dolça requerit per a assimilar la càrrega contaminant d'un vertimient) i l'aigua blava (aigua procedent de fonts naturals, rius, deus, aigües subterrànies etc, aquesta és l'aigua potable). El pes de la vaca i del porc (també proporcionat per diferents pàgines d'Internet) és aproximat.

Dades amb les què s' ha generat la sonificació:

​ 

Quantitat total de litres d'aigua per quilo
(aigua verda, blava i grisa)

Vaca - 15415

porc - 5988

Pes de l'animal no humà en l'escorxador.

Vaca -   500

porc  - 120

Quantitat de litres d'aigua blava i grisa per quilo.

Vaca -   700

porc - 300

Pes de l'animal no humà en canal.

Vaca - 250

porc  - 80

Quantitat de litres d'aigua blava per quilo.

Vaca -   50

porc  - 20

Sonificación de la huella hídrica que genera producir un kilo de carne vacuna y un kilo de carne porcina.

(Esta sonificación funciona como complemento de la instalación)

clica sobre el video para escuchar y baja un poco el volumen del móvil

Un gran consumo de agua es una de las consecuencias directas de la industria cárnica. Si bien los datos con los que se ha creado esta sonificación pueden ser discutibles (según la fuente que se consulte) no cabe duda que el consumo de la industria cárnica es enorme. Hay muchos maneras de sonificar datos, en este caso se ha empleado la sonificación paramétrica, que consiste en asociar a cada uno de los valores un parámetro del sonido, como por ejemplo la frecuencia, la amplitud, la frecuencia de modulación, etc. Específicamente en este caso se han usado la cantidad de litros de agua que se usan para generar un kilo de carne vacuna y un kilo de carne porcina así como el peso (promedio) total de una vaca y de un cerdo y el peso de canal de los mismos (esto es el peso luego del desangrado, sin piel, sin vísceras, sin la cabeza, sin órganos genitales, extremidades cortadas a nivel de la articulación carpometacarpiana y tarsometatarsiana). Estos datos ( que se mueven aleatorieamente entre un valor de 1 y el valor máximo del parámetro a sonificar - pej: Cantidad total de litros de agua por kilo) se han asociado a distintos parámetros de dos instrumentos de Frecuencia Modulada . Los datos del agua (proporcionados por distintas páginas en Internet - suelen tener variaciones mínimas -) corresponden a tres tipos: el agua verde (proveniente de la lluvia, nieve o deshielo), el agua gris (volumen de agua dulce requerido para asimilar la carga contaminante de un vertimiento) y el agua azul (agua procedente de fuentes naturales, ríos, manantiales, aguas subterráneas etc, esta es el agua potable). El peso de la vaca y del cerdo (también proporcionado por distintas páginas de Internet) es aproximado.

Datos con los que se ha generado la sonificación:

​ 

Cantidad total de litros de agua por kilo
(agua verde, azul y gris)

Vaca - 15415

Cerdo - 5988

Peso del animal no humano en el matadero.

Vaca -   500

Cerdo - 120

Cantidad de litros de agua azul y gris por kilo.
 

Vaca -   700

Cerdo - 300

Peso del animal no humano en canal.

Vaca - 250

Cerdo - 80

Cantidad de litros de agua azul por kilo.

Vaca -   50

Cerdo - 20

bottom of page